Právne oznámenia TOS

lochness-jewels.com je komerčná značka

« Flashmart »Je registrovaná ochranná známka

Hosting: OVH.com

ochrana osobných údajov

V prípade, že z jeho strany nebude vyslovený výslovný nesúhlas, dáva kupujúci súhlas s použitím osobných údajov zhromaždených na základe podmienok jeho objednávky, ako súčasť spisu zákazníka predávajúceho, ako aj so šírením týchto údajov tretej osobe, za predpokladu, že zmluvný odkaz spája predajcu alebo značku Flashmart V súlade so zákonom č. 78-17 zo 6. januára 1978 o spracovaní údajov, spisoch a slobodách má kupujúci kedykoľvek právo na prístup a opravu. V takom prípade musí svoju žiadosť poslať na adresu:

Flashmart Internetové služby - 7 Allée de l Egalité 95570 Bouffémont

Pokiaľ ide o informácie oznámené pri platbe kreditnou kartou, predávajúci zaručuje kupujúcemu, že ich neuchováva on, ani stránka. Flashmart na konci platby svojej objednávky kupujúcim, s výnimkou jej výšky.

Flashmart upozorňuje používateľov svojich stránok na tieto body:

1 - Prístup na web:

Používateľ tohto webu potvrdzuje, že má zručnosti a prostriedky potrebné na prístup a používanie tohto webu. Flashmart nemôže niesť zodpovednosť za prvky mimo jeho kontrolu a za škody, ktoré by mohli utrpieť v technickom prostredí používateľa, najmä v súvislosti s jeho počítačmi, softvérom, sieťovým vybavením a akýmkoľvek iným materiálom použitým na prístup alebo použitie služby. a / alebo informácie. Pripomína sa, že skutočnosť, že sa do počítačového systému vstupuje alebo v ňom zostáva podvodne, že sa narúša alebo narúša činnosť tohto systému, že sa podvodne zavádza alebo upravujú údaje v počítačovom systéme, sú trestné činy. Prístup na stránku lochness-jewels.com je bezplatný. Za náklady na prístup a použitie telekomunikačnej siete zodpovedá zákazník v súlade s podmienkami stanovenými poskytovateľmi prístupu a telekomunikačnými operátormi.

2 - Duševné vlastníctvo: Flashmart je vlastníkom alebo držiteľom práv všetkých prvkov, ktoré tvoria túto stránku, najmä údajov a fotografií. Akákoľvek reprodukcia, zastúpenie, distribúcia alebo redistribúcia, úplná alebo čiastočná, obsah tejto stránky akýmkoľvek procesom bez výslovného predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Flashmart je zakázané a predstavovalo by porušenie, ktoré sa trestá článkami L 335 - 2 a nasl. Kódexu duševného vlastníctva. Ochranné známky vydavateľa stránky lochness-jewels.com a jej produktov, ako aj logá, ktoré sa na nej nachádzajú, sú ochrannými známkami registrovanými u INPI. Akákoľvek úplná alebo čiastočná reprodukcia týchto značiek alebo log, vyrobená z prvkov stránky bez výslovného súhlasu spoločnosti Flashmart je preto zakázané v zmysle článku L 713 - 2 zákonníka o duševnom vlastníctve.

3 - Obsah stránky: Flashmart si vyhradzuje právo kedykoľvek opraviť obsah webovej stránky bez predchádzajúceho upozornenia. Okrem toho odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade oneskorenia, chyby alebo opomenutia, pokiaľ ide o obsah týchto stránok, ako aj v prípade prerušenia alebo nedostupnosti služby.

4 - Hypertextové odkazy: Vytváranie hypertextových odkazov na stránky lochness-jewels.com musí byť predmetom predchádzajúceho súhlasu vydavateľa.

5 - Súbory cookie: Používateľ je informovaný, že počas jeho návštev stránky môže byť súbor cookie nainštalovaný automaticky a dočasne uložený v pamäti alebo na jeho pevnom disku. Cookie je prvok, ktorý neumožňuje identifikáciu používateľa, ale používa sa na zaznamenávanie informácií týkajúcich sa navigácie používateľa na webových stránkach. Používatelia stránok potvrdzujú, že boli informovaní o tomto postupe, a autorizujú ich Flashmart používať to. Tento súbor cookie budú môcť deaktivovať pomocou parametrov, ktoré sa nachádzajú v ich softvéri prehľadávača.

6 - Spracovanie údajov a slobody: Táto stránka podlieha vyhláseniu pre CNIL. V súlade so zákonom „Spracovanie dát a slobody“ zo 6. januára 1978, ktorý ste zmenili, máte právo na prístup, zmenu, opravu a vymazanie údajov, ktoré sa vás týkajú. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte: Flashmart zákaznícky servis - 7 Allée de l 'Egalité 95570 Bouffemont.

CGU (Všeobecné podmienky používania)

Uskutočnenie objednávky znamená, že plne akceptujete všeobecné podmienky predaja definované nižšie:

Ďalej len takzvané obchodné označenie: Loch Ness a autor objednávky, ďalej len zákazník.

Článok 1:

OBLASŤ POUŽITIA Pokiaľ nie je písomne ​​dohodnuté, riadia sa objednávky bez výnimky všeobecnými obchodnými podmienkami uvedenými nižšie, ktoré majú prednosť pred ostatnými podmienkami alebo dokumentmi od našich zákazníkov. Tieto všeobecné podmienky predaja sa vzťahujú výlučne na súčasné a budúce obchodné vzťahy existujúce medzi: značkou Flashmart a klient. Akákoľvek objednávka odoslaná zákazníkom znamená jeho prijatie bez obmedzenia alebo výhrady k týmto všeobecným podmienkam predaja.

Článok 2: CENY Ceny uvedené v eurách zahŕňajú všetky dane okrem nákladov na dopravu. Značka si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť svoje ceny, v závislosti od ekonomických alebo regulačných podmienok. Fakturácia sa vykonáva podľa ceny platnej v deň uskutočnenia objednávky. Všetky ceny podliehajú zjavným typografickým chybám.

Článok 3: PRODUKTY Fotografie položiek zobrazených na webových stránkach značky sú nezmluvné a môžu byť kedykoľvek upravené na základe jednoduchej žiadosti výrobcu. Rovnako na výrobky dostupné na webových stránkach značky sa vzťahujú právne záruky ich príslušných výrobcov. V súlade s legislatívou osobné šperky alebo šperky vyrobené na objednávku nie sú oprávnené na preplatenie, ponúkne sa však nákupný poukaz na zodpovedajúcu sumu.

Článok 4: PLATBY Cena je splatná pri objednávke. Ten sa spracúva až po prijatí a potvrdení platby, čo je možné vykonať šekom, prevodom alebo kreditnou kartou cez náš zabezpečený platobný modul STRIP alebo prostredníctvom paypal účtu. V posledných dvoch prípadoch sa bankové informácie zákazníka nikdy nekomunikujú so značkou, ale spracúvajú sa priamo na zabezpečenom serveri definovanom v tomto článku.

Článok 5: DODÁVKA Doručenie sa uskutočňuje na adresu, ktorú zákazník uvedie pri objednávke. Od dátumu, kedy objednané výrobky opustia náš sklad, už značka nemôže niesť zodpovednosť za oneskorenia alebo škody spôsobené počas prepravy. Dodacie lehoty sú iba orientačné. Štandardne naše zásielky zákazníkom ponúkame a realizuje ich spoločnosť Laposte by Letter, po ktorej nasleduje Francúzsko, Belgicko, Švajčiarsko, Monako, Európska únia a medzinárodné. Tracked Colissimo (platené) je k dispozícii aj pre metropolitné Francúzsko, Monao a Korziku, Európsku úniu a medzinárodne. Podľa výberu zákazníka zásielky do zámorských území alebo do zahraničia realizuje La Poste v spoločnosti Colissimo International alebo sú registrované podľa výberu predajcu. V prípade nepredvídaného nedostatku zásob na objednanú položku bude zákaznícky servis značky okamžite upozornený na zákazníka, aby ho informoval o možnom oneskorení a v prípade potreby mu umožnil zrušiť jeho objednávku. a získať okamžitú náhradu už vyplatených súm.

Článok 6: REKLAMÁCIA, OCHRANNÁ LEHOTA Zákazník má na odstúpenie od objednávky po jej prijatí 14-dennú lehotu na odstúpenie od zmluvy (vrátenie tovaru v pôvodnom obale v novom stave, sprevádzané originálnou dodávkou a reklamačným listom. bez predchádzajúcej dohody alebo špeciálnej propagácie nie je možné brať do úvahy vrátenie tovaru. Náklady na vrátenie výrobkov sú zodpovednosťou zákazníka (pokiaľ neurobíme chybu: nesprávny odkaz, chyba pri zadávaní údajov). Vrátený tovar nebude vrátený, poštovné nebude akceptované prostredníctvom nášho popredajného servisu. Všetky žiadosti o vrátenie, a to aj v rámci zákonnej lehoty na odstúpenie, je potrebné zaslať spoločnosti Name, Activity písomne ​​(fax, e.mail, mail) iba na účely prijatia Výnimky: v súlade s článkom L. 121-21-8 Hamon Law, výrobky prispôsobené na mieru a výrobky vyrobené na mieru, sú nevratné.

Článok 7: REZERVÁCIA VLASTNÍCTVA Značka si ponecháva vlastníctvo predaného tovaru dodaného a označeného na jej faktúrach až do ich skutočného a úplného zaplatenia (uplatnenie zákona č. 80-3355 z 12. mája 1980). V prípade nezhody týkajúcej sa podmienok vrátenia výrobkov po platobnom incidente, je možné ju dosiahnuť prostredníctvom súhrnného príkazu vydaného predsedom obchodného súdu, ktorý je definovaný v článku 8 a na ktorý sa strany výslovne odvolávajú. Náklady spojené s potrebou vymáhania v súdnych sporoch zostávajú v zodpovednosti zákazníka (vrátane poplatkov za ministerské úrady a úrokov z omeškania).

Článok 8: JURISDIKCIA, SPORY Zákazníci, ktorí si objednajú prostredníctvom webovej stránky značky vo francúzštine, sa považujú za nakupujúci vo Francúzsku, a preto sa na ne vzťahuje francúzske právo. V prípade akýchkoľvek sporov alebo spochybnenia objednávky budú mať výlučnú jurisdikciu súdy Val d'Oise. Toto ustanovenie sa uplatňuje aj v prípade skráteného konania, náhodnej žiadosti alebo viacerých obvinených.